Genialistide
Klubi

R
03 sept
22:00
S̶Ü̶N̶K̶ ̶X̶I̶I̶ lslt sünk
☯☯☯☯☯
eksimisfestival sünk
surelik kunst
ootamatud süžeepöörded
kõige ilusamad külastajad
meie reliikvia on segadus
̛̝͙͓ͩ̀ͮ͌͘.̸͈̹́ͭ̉́͜ͅ ̡̡͖̬͙ͪ̃͛̔.̸͍̞̮̅̂̑̑͟ ̴̠͎̝̊̓͂ͬ̀ ̛͎̘̞̊͋͐͊̕ ̡̬̻̤͒ͥ̓̽͞.̡̨̥͉̻̋̽ͨ̍ ͣ͂̓̌͏̡͉̼͈.̨̭̻̝ͩͮͮ̿͝ ̒͆̔͂͏͔̫͡ͅ.̞͕̯͌̐̐͗͜͝ ̪̞̙̈́̅̿̂̀̕ ̢̮͔͖̓̃ͩͥ͟P̢͈͕̟͊̽ͪ̽́ ̞̻̺̅̓̋̋͜͜R̴̨̦̩͓ͨ̑͊̈ ̡̻̘̹̂̋̏ͦ͡Ǫ͍͖̬̒͌ͨ̓̕ ̡̡̦̟̣̌̔̆̍G̶̨̻̗̙ͭ͛̾̋ ̨̛͖̙͔̽̊̈́̚R̵̪̭̄̏̐̓́ͅ ̶̧̼̦͋͆̃̚ͅA̵̻̫͖̿͑̑̚͢ ̷̴̤̺̞̈́ͦ̍͒Mͭ͋̍͒͝҉̻̳͖ ͮ̏̂̎́҉̥͕̗M͆͗̃͒͢͏̘͈ͅ
kava täiustub jooksvalt
(っ◔◡◔)っ ♥ l i v e :
♍︎ Talis Paide
♑︎ sorr
♆ SAI KUULE
♍︎ Kiwanoid
♆ Iso Pullo
♍︎ Aigar Vals
(っ◔◡◔)っ ♥ d j :
♉︎ White Gloss (Internet Cafe)
♌︎ Villem
♎︎ Uku Masin (SÜNK)
♓︎ Telliskivi
♒︎ Siim2000 (turbapõsk)
♑︎ Kersten Kõrge (SÜNK)
♏︎ General One (SÜNK)
♉︎ Ferdinand (Eesti Lutsuspordi Liit)
(っ◔◡◔)っ ♥ k u n s t :
♓︎ Paula Pakk (peakunstnik)
◢ Koltan Grupp OÜ
♒︎ menopaul
♏︎ moto erotica
♆ ₴Ɏ₦₭₵Øł₦®™ spiritual investment
♆ SÜNK Technologies
♆ SÜNK TV
̓̉̔̚͘͏̫̗̩.̵̫͈̭ͧͬͤ͂͜ ̥̯̣ͯ͗̎̇͠͠.͛͌́͐҉̡͈̲͔ ͚͖̂̑̅͐̀͡ͅ ̈́̓ͯ̀҉͏̬̤̻ ̺͇̰ͭͨ̄ͧ͘͠.̡͉̺̟ͦ̈́́͗̀ ̸̴̻̰͈̀͑̌͛.͓̝̹ͦ͑̀ͦ͘͞ ̴̴̱̭̱̿̅́ͨ.̡̱͚͍͆ͣ͗̏͡ ͥ̄ͩ̉҉͏̯̰͖ ̛̺̫̦͑͂̂̔͡Ị͇͕̈́͗̌͛͘͜ ̝̰͚̾ͥ̏̈́͘͝N̸̛͉̯̩ͬ̃̽̉ ̱͓̼ͥ̐̂͋͢͞F̖̦̲̑͌͛ͪ̕͟ ̡͓̗̟ͣ̐̀̚͞O̧̨̼̲̹̎̒ͭ̾ ̶̴͍̬̟ͦͯ͋͌R̛͇͉͖͆̃ͩ̔͘ ̣͙̤ͭ̋ͥ̅̀͘M̵̩̭̹̂͗͊ͦ͞ ̷̳͕̩̊̇ͮ̒̕Ą͍̱͖ͪ̐͗̈͜ ̍̿̓ͦ͏̶͍͍̯T͓̜̜́̑͊̈́͘͜ ̨̼̞̘̓ͭͬ́̚S̢̨̝̦̮̉ͮͪͬ ̸͎̤͍̔̍͗̏͘I̡̱̼̦̊ͪ̀̋͝ ̼̰͖͋̀̌͗̕͢O̷ͭͯͯ̚҉̟̫̰ ̱͙̹̾̎̒́̚͞Ō̏̀ͮ͏̞̪̭͞ ̨̡̪̥̞̉͌ͨ͒N͉̜̆͆͋̽́͢ͅ
k e l l a a j a d :
ürituse täpsemad toimumiskellaajad sõltuvad kehtivatest piirangutest
p i l e t :
10€ ukselt
kontrollitakse vaktsiinipassi
püüame tekitada testimisvõimaluse
s ü n k :