Genialistide
Klubi

 • Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Genialistide Klubi (edaspidi ka Klubi) külastajatele. Genialistide Klubi sisenemisel annab külastaja nõusoleku järgida Klubi sisekorraeeskirju ja alluma töötajate korraldustele. Eeskirjade mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest neid täita.
 • Alates kella 23:00st on Genialistide Klubis viibimine lubatud isikutel alates 18. eluaastast, erandjuhtudel pääsevad klubisse ka nooremad isikud. Vanust tõendavad järgmised dokumendid: EV pass, EV juhiluba, ID-kaart.
 • Dokumendi puudumisel on Genialistide Klubi (turva-) töötajal õigus takistada Klubisse sisenemist.
 • Genialistide Klubisse sisenemisel ostetud pääse kaotab Klubist väljumisel kehtivuse. Ilma piletita sissepääs kehtib Genialistide Klubi poolt määratud kellaaegadel ja/või üritustel.
 • Ebakorrektse riietuse korral on turvatöötajal õigus külastajat Klubisse mitte lubada.
 • Genialistide Klubisse sisenemine ja viibimine on keelatud isikutel, kes on liigses alkoholijoobes, narkootiliste ainete mõju all, häirivad oma käitumisega teisi klubikülastajaid ja töötajaid. Klubi töötajatel on õigus keelata kirjelduse osalisel või täielikul vastavusel Klubisse sisenemise või viibimise.
 • Genialistide Klubi külastajal on keelatud endaga kaasa tuua alkoholi; samuti narkootilisi aineid vm uimastavaid aineid. Eelloetletud ainete tarbimine, omamine või müümine on Klubis keelatud; turvatöötajal on õigus ained konfiskeerida ja isik Klubist eemaldada.
 • Genialistide Klubisse on keelatud sisenemine relvaga või esemega, mis võib osutuda ohtlikuks teistele külastajatele või töötajatele.
 • Genialistide Klubi ei vastuta järelevalveta jäetud esemete eest.
 • Genialistide Klubi (turva-) töötajatel on õigus kontrollida klientide isiklikke asju ja dokumente Klubi sisekorra eeskirjade järgimise eesmärgil.
 • Genialistide Klubi palub külastajatel raha kontrollida ostu sooritamisel kassa (piletikassa, kohvikukassa) juures; hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • Genialistide Klubi inventari tuleb kasutada heaperemehelikult. Hüvitise suurus kliendi poolt lõhutud Klubi inventari eest määratakse vastavalt kehtivale hinnakirjale või kokkuleppele ning tasutakse kassasse.
 • Genialistide Klubi kodukorra rikkumise või muul viisil Klubi maine kahjustamise korral võivad Klubi töötajad teha isikule korralduse Klubist lahkumiseks ning anda isikule majakeelu, mille kehtimise vältel on isiku Klubisse sisenemine keelatud.
 • Genialistide Klubisse on söögiga sisenemine keelatud.
 • Genialistide Klubis on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud kohas, mis on varustatud vastava märgistusega.
 • Genialistide Klubi juhatus jätab endale õiguse antud kodukorda täiendada või muuta sellest ette teatamata.